Ochrana osobných údajov

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – ÚČASŤ NA PODUJATÍ

Toto oznámenie o spracovaní osobných údajov poskytuje Prevádzkovateľ označený nižšie, organizujúci podujatie, na ktoré ste sa prihlásili prostredníctvom registračného formulára, prípadne priamo uhradením registračného poplatku.

Účelom, na ktorý budú Vaše osobné údaje spracúvané v rozsahu vyplneného registračného formulára, prípadne údajov poskytnutých pri prihlásení na podujatie, je zabezpečenie účasti na organizovanom podujatí vrátane internej administrácie Vašej prihlášky a fakturácie. Právnym základom  pre spracovanie Vašich vyššie uvedených osobných údajov na predmetný účel je plnenie zo zmluvy, ktorej predmetom je zabezpečenie účasti na podujatí a ktorá medzi Vami, resp. spoločnosťou, v mene ktorej sa na podujatie prihlasujete, a Prevádzkovateľom vznikne momentom odoslania registračného formulára.

V nadväznosti na Vašu účasť na podujatí môžu byť Vaše kontaktné osobné údaje následne spracované aj za účelom ponuky obdobného podujatia na akom ste sa už zúčastnili, alebo súvisiacich služieb Prevádzkovateľa. Právnym základom pre takéto spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Počas podujatia bude vyhotovovaný kamerový záznam a fotografické snímky, na ktorých môže byť zachytená Vaša obrazová podobizeň. S ohľadom na charakter podujatia budú kamerové a fotografické záznamy zamerané na zobrazenie podujatia ako celku, bez dôrazu na vyobrazenie konkrétnej osoby.

Účelom  spracovania tohto typu údajov je informovanie verejnosti o aktivitách Prevádzkovateľa ako organizátora podujatia. Právnym základom  pre spracovanie uvedených údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorým je propagácia jeho aktivít.

PREVÁDZKOVATEĽ

ReliCo, s r.o., IČO: 47973927, so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 101586/B. Prevádzkovateľ zabezpečí technické, fyzické, administratívne a procesné opatrenia v súlade s akceptovanými štandardmi príslušného odvetvia za účelom ochrany a zabezpečenia dôvernosti, integrity a dostupnosti spracovaných osobných údajov, najmä zabráni neoprávnenému použitiu alebo neoprávnenému prístupu k spracovávaným osobným údajom ako aj narušeniu ochrany osobných údajov (bezpečnostný incident) v súlade s platnými právnymi predpismi.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú sprístupnené nasledovným kategóriám príjemcov: oprávnení zamestnanci a zástupcovia Prevádzkovateľa podieľajúci sa na organizácii podujatia a technickej podpore poskytovanej v tejto súvislosti. Osobné údaje zachytené na obrazových a kamerových záznamoch môžu byť poskytnuté osobám povereným ich vyhotovením a spracovaním, prevádzkovateľom sociálnych sietí a môžu byť zverejnené tretím stranám.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť taktiež poskytnuté dotknutým orgánom verejnej moci, ktoré sú na to oprávnené v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracované po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracovania osobných údajov a v súlade s príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na archiváciu dokumentácie, najdlhšie po dobu 10 rokov. Po uplynutí uvedeného obdobia budú osobné údaje získané za vyššie uvedeným účelom natrvalo zmazané.

Osobné údaje spracúvané pre účel registrácie na podujatie a ponuky podujatí budú spracované po dobu trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Po uplynutí uvedeného obdobia budú osobné údaje získané za týmto účelom natrvalo zmazané.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba máte právo žiadať od Prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom ako aj opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, obmedzenie spracovania alebo namietať spracovanie, ako aj právo získať kópiu o Vás spracúvaných osobných údajov.

Svoje práva dotknutej osoby si môžete u Prevádzkovateľa uplatniť zaslaním emailu na adresu info@wwconfernce.com a Zuzana.relovska@relico.sk.

Taktiež máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru v Slovenskej Republike, ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie Vašej účasti na požadovanom podujatí; v prípade neposkytnutia Vašich vyššie uvedených osobných údajov nebude možné zabezpečiť Vašu účasť na podujatí.