Všeobecné obchodné podmienky

 OBCHODNÉ PODMIENKY – ÚČASŤ NA PODUJATÍ


Obchodné podmienky Workplace Wellbeing Conference (WWCon2023) spoločnosti Relico, s r.o.

(ďalej len „Obchodné podmienky Konferencie“)

1. Záujemca o účasť na konferencii WWCon2023 (ďalej len „Záujemca“) organizovanej v termíne 23. novembra 2023 v priestoroch hotela Ponteo (ďalej len „Konferencia“) si môže registrovať svoju účasť a zakúpiť si vstupenku na Konferenciu tým, že  vyplní on-line registračný formulár dostupný prostredníctvom našej stránky www.wwconference.com (ďalej len „Formulár“). Odoslaním Formuláru si Záujemca záväzne objednáva účasť na Konferencii pre určený počet účastníkov a zároveň sa zaväzuje na zaplatenie registračného poplatku (ďalej len „Registračný poplatok“) v súvislosti s objednaným počtom vstupov. Záujemca sa zaväzuje uviesť do Formulára aktuálne a pravdivé informácie.

2. Záujemca berie na vedomie, že Konferencia je pripravená a organizovaná spoločnosťou Relico, s r.o., IČO: 47973927, so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, zapísanou

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 101586/B. (ďalej len „Spoločnosť RELICO, s r.o.“), ako aj inými partnermi, ktorí sú uvedení na oficiálnej webovej stránke Konferencie. Uvedená skutočnosť nemá vplyv na to, že zmluva, ktorej predmetom je účasť Záujemcu na Konferencii a ktorá vznikne potvrdením týchto Obchodných podmienok zo strany Záujemcu a odoslaním Formuláru, je uzatvorená výlučne medzi spoločnosťou Relico, s.r.o.  a Záujemcom.

3. Účasť na Konferencii je spoplatnená sumou Registračného poplatku, ktorá je uvedená nižšie. Registračný poplatok je Záujemca povinný uhradiť do 7 (siedmich) dní odo dňa odoslania Formulára vo výške uvedenej nižšie bezhotovostnou formou, a to platobnou kartou, alebo medzibankovým prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet spoločnosti Relico, s r.o.  uvedený nižšie:


Cena:

Osobná účasť na Konferencii: 180 €+DPH

IBAN: SK31 1100 0000 0029 4446 2623

Banka:  Tatra banka

Meno držiteľa účtu: Relico, s r.o.

Poznámka: meno a priezvisko Záujemcu

Po vyplnení Formulára dostane Záujemca na uvedenú kontaktnú emailovú adresu zálohovú faktúru.  Daňový doklad bude vystavený v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zaslaný na emailovú adresu Záujemcu uvedenú vo Formulári po uhradení Registračného poplatku.

4. Registračný poplatok zahŕňa vstup a účasť na Konferencii a občerstvenie počas Konferencie pre jednu fyzickú osobu. Registračný poplatok nezahŕňa ubytovanie účastníkov Konferencie počas trvania Konferencie ani cestovné alebo iné náklady spojené s dopravou do miesta konania Konferencie.

5. Po zaplatení Registračného poplatku bude Záujemcovi doručené potvrdenie o registrácii na Konferenciu a následne zaslané potvrdenie o účasti. Potvrdenie o účasti je možné previesť na inú osobu (ako Záujemcu) len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Relico, s r.o. (vrátane formou e-mailu).

6. Spoločnosť Relico, s r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu bez uvedenia dôvodu, najmä v prípade naplnenia kapacity danej priestorovými obmedzeniami. V prípade odmietnutia registrácie bude Záujemcovi vrátená plná cena Registračného poplatku, a to bez zbytočného odkladu po odoslaní informácie o odmietnutí registrácie.

7. Organizačné pokyny týkajúce sa miesta konania, dátumu, času, a ostatných informácií potrebných v súvislosti s účasťou na Konferencii, budú zaslané všetkým registrovaným Záujemcom, ktorí uhradili Registračný poplatok, včas pred uskutočnením Konferencie.

8. Spoločnosť Relico, s r.o si vyhradzuje právo na zmenu prednášajúcich, termínu, miesta konania alebo na zrušenie Konferencie. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, bude Spoločnosť Relico, s r.o  registrovaných Záujemcov, čo najskôr informovať elektronicky formou e-mailu alebo telefonicky.

9. Akékoľvek zmeny v účasti na Konferencii (vrátane zrušenia účasti, t.j. odstúpenia od záväznej registrácie v zmysle podmienok uvedených nižšie) je možné vykonať iba písomne mailom na adrese info@wwconference.com

Zrušenie záväznej registrácie Záujemcu a účasti na Konferencii je možné z dôvodu zmeny miesta a /alebo termínu Konferencie, a to do 14 dní odo dňa oznámenia takejto zmeny, pričom v takomto prípade bude Záujemcovi vrátený celý Registračný poplatok vo výške uhradenej zo strany Záujemcu.

Ak sa Záujemca na Konferenciu registruje ako fyzická osoba, ktorá pri registrácii na Konferenciu nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, je Záujemca oprávnený zrušiť registráciu a odstúpiť od účasti na Konferencii, oznámením o zrušení registrácie, a to v lehote 14 dní odo dňa odoslania Formulára Spoločnosti Relico, s r.o, pričom Registračný poplatok (ak bol uhradený), bude Záujemcovi v takomto prípade uhradený v celej uhradenej výške.

Storno podmienky:

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti.

15. – 20. november  2023 ..................................... 50 % účastníckeho poplatku                  

21. – 22. november  2023  .................................... 80 % účastníckeho poplatku

23. novembra 2023 ........................................ 100 % účastníckeho poplatku

10. Záujemca sa zaväzuje počas Konferencie dodržiavať podmienky stanovené v týchto Obchodných podmienkach Konferencie, ako aj pokyny Spoločnosť Relico, s r.o vydané v čase trvania Konferencie.

11. Vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov počas Konferencie, zachytávajúcich obsah predmetu Konferencie alebo prednášajúcich, resp. obsah ich príspevkov počas Konferencie je zakázané s výnimkou prípadov, pokiaľ dotknutá osoba udelila svoj výslovný súhlas s vyhotovením takéhoto záznamu počas Konferencie a Záujemca (účastník) Konferencie vie udelenie tohto súhlasu preukázať. Akékoľvek materiály poskytnuté Záujemcovi zo strany Spoločnosť Relico, s r.o a prednášajúcich sú určené výslovne pre individuálne potreby Záujemcu a podliehajú autorským právam pôvodcu takéhoto materiálu, resp. jeho distribútora. Záujemca sa zaväzuje vynaložiť všetko nevyhnutné úsilie za účelom ochrany autorských práv k materiálom poskytnutým na Konferencií, najmä sa zaväzuje zdržať sa konania, ktorým by sa takýto materiál stal verejne dostupným tretím stranám.

12. Zmluvný vzťah medzi Záujemcom a Spoločnosťou Relico, s r.o je uzatvorený na dobu určitú – odo dňa odoslania Formulára Spoločnosti Relico, s r.o do splnenia vzájomných povinností, ak nie je ukončený skôr niektorým zo spôsobov uvedených nižšie.

Zmluvný vzťah zaniká:

·         Splnením vzájomných povinností,

·         Neuhradením Registračného poplatku podľa bodu 2,

·         Odmietnutím objednávky zo strany spoločnosti Relico, s r.o podľa bodu 5,

·         Zrušením podujatia podľa bodu 7,

·         Odstúpením Záujemcu od registrácie na Konferencii (zrušením účasti) podľa bodu 9.

13. Predzmluvné informácie pre spotrebiteľov a vzor odstúpenia od zmluvy (zrušenia registrácie) tvoria prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok Konferencie.

14. Oznámenie o spracovávaní osobných údajov Záujemcov je dostupné na nasledovnom odkaze - 

15. Právne vzťahy medzi Záujemcom a Spoločnosťou Relico, s r.o výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s výnimkou prípadov, keď ide o zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou – spotrebiteľom (t.j. fyzickou osobou, ktorá v súvislosti s registráciou účasti na Konferencií nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti), pričom v takom prípade sa na ne vzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 


Príloha č. 1 k Obchodným podmienkam Konferencie

Spoločnosti Relico, s r.o.

PREDZMLUVNÁ INFORMÁCIA PRE SPOTREBITEĽOV

ktorí sú Záujemcami o účasť na Konferencii podľa Obchodných podmienok Konferencie organizovanej spoločnosťou Relico, s r.o. a vstúpia do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Relico, s r.o  odoslaním Formulára (ďalej len „Zmluva”)

Upozornenie na právnu povahu informácií

Predzmluvné informácie pre spotrebiteľov obsiahnuté v tomto dokumente (ďalej len „Dokument”) sú vypracované v súlade s ustanovením § 10a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom tohto Dokumentu je zhrnutie podstatných podmienok uzatváranej Zmluvy ako aj práv a povinnosti Záujemcu, ktorý sa na Konferenciu registruje ako fyzická osoba – spotrebiteľ (t.j. nekoná pri registrácii v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti), a to ich popisom alebo odkazom na relevantnú časť Obchodných podmienok Konferencie.

Dokument nenahrádza Zmluvu samotnú a nie je ani potvrdením o jej uzatvorení. Všetky a akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce z uzatváranej Zmluvy sú špecifikované v Obchodných podmienkach Konferencie, a preto je odporúčané, aby ste si ich pred odoslaním Formulára pozorne prečítali.

Informácie o uzatváranej Zmluve:

Charakteristika poskytovaných služieb

Službou, ktorá bude Záujemcovi poskytnutá na základe Zmluvy je poskytnutie vstupu a účasti na konferenciu WWCon2023 – Workplace Wellbeing Conference organizovanú v termíne 23. November 2023 v priestoroch hotela Ponteo (ďalej len „Služby“). Bližšie informácie týkajúce sa konkrétnych Služieb, ktoré sa Spoločnosť Relico, s r.o  zaväzuje poskytovať sa nachádzajú v článku 4 Obchodných podmienok Konferencie.

Identifikácia poskytovateľa služieb a kontaktné informácie

Konferencia je pripravovaná a organizovaná Spoločnosťou Relico, s r.o., IČO: 47973927, so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 101586/B. ako aj inými partnermi, ktorí sú uvedení na našej oficiálnej webovej stránke. Uvedená skutočnosť nemá vplyv na to, že Zmluva, je uzatvorená výlučne medzi spoločnosťou Relico, s r.o. a Záujemcom.

Spoločnosť Relico, s r.o. môže byť kontaktované na adrese svojho sídla, alebo tiež na e-mailovom kontakte zuzana.relovska@relico.sk

Celková odmena za služby, platobné podmienky a doba plnenia

Celková odmena za poskytované Služby t.j. Registračný poplatok je uvedená v článku 3 Obchodných podmienok Konferencie. Registračný poplatok sa hradí bankovým prevodom alebo platobnou kartou, podľa inštrukcií uvedených v článku 3 Obchodných podmienok Konferencie. Služby podľa Zmluvy budú poskytnuté v termíne 23. November 2023, pričom Spoločnosť Relico, s r.o je oprávnené tento termín zmeniť  v prípadoch podľa článku 8 Obchodných podmienok Konferencie.

Zodpovednosť za vady, reklamácia a sťažnosti

V súlade s príslušnými právnymi predpismi máte právo požadovať odstránenie akýchkoľvek vád Služieb, ktoré Vám Spoločnosť Relico, s r.o poskytla pod podmienkou, že ste Spoločnosť Relico, s r.o informovali o akýchkoľvek takýchto vadách bez zbytočného odkladu potom, ako ste mali možnosť sa so Službami oboznámiť a odhaliť tieto vady. Pokiaľ ide o vadu odstrániteľnú, môžete požadovať opravu, alebo doplnenie chýbajúcich častí plnenia, prípadne primeranú zľavu z ceny Služby. Pokiaľ je vada neodstrániteľná a Služby nemôžu byť v dôsledku takejto vady riadne využité, môžete odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny Služieb. Sťažnosti týkajúce sa vád, prípadne zahŕňajúce aj požadovaný spôsob ich odstránenia, budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď bola Spoločnosť Relico, s r.o  o sťažnosti informovaná s výnimkou prípadov, keď bola so Záujemcom dohodnutá dlhšia lehota.

Akékoľvek sťažnosti vzťahujúce sa na Služby alebo ich poskytovanie, môžu byť podané na kontaktnej adrese Spoločnosi Relico, s r.o uvedenej v bode B (ii).

Právo na odstúpenie od zmluvy

V súlade s platnými právnymi predpismi ste oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy prostriedkami diaľkovej komunikácie bez súčasnej prítomnosti Spoločnosti Relico, s r.o a Záujemcu, alebo Zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov Spoločnosti Relico, s r.o.

Za účelom odstúpenia od Zmluvy môžete využiť vzor, ktorý je priložený k tomuto Dokumentu; jeho použitie však nie je povinné.

Trvanie zmluvy

Pokiaľ v texte Zmluvy nie je uvedené inak, uzatvára sa Zmluva na dobu určitú – do splnenia vzájomných povinností. Zmluvu je možné ukončiť podľa podmienok článku 12 Obchodných podmienok Konferencie.

Mimosúdne riešenie sporov

Pokiaľ k urovnaniu Vášho sporu so spoločnosťou Relico, s r.o nedôjde na základe sťažnosti doručenej priamo Spoločnosťou Relico, s r.o., máte právo podať u príslušného orgánu návrh na alternatívne riešenie sporu. Orgánom príslušným na mimosúdne riešenie sporov zo spotrebiteľských zmlúv je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

 

 


VZOR

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Odosielateľ:

Meno a priezvisko, fakturačná adresa, e-mail

Adresát:

 Relico, s r.o., IČO: 47973927, so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto  

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 101586/B.

Týmto oznamujem, že odstupujem od nasledujúcej zmluvy o poskytnutí služby:

Zmluva o účasti na konferencii Sila vzťahov a spolupráce organizovanú v termíne 23. november 2023 

v priestoroch hotela Ponteo

Dátum objednania (odoslanie registračného formulára)/dátum prijatia(*):

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Podpis spotrebiteľa:

_________________

Miesto a Dátum